واژه نامه

الف : آریال(arial)= آنتن تلویزیون ( ریشه اصلی این کلمه انگلیسی است و از کلمه aerial گرفته شده است) اَ(a)= در بعضی جاها به معنی "از" اَخُور(akhor)= بادام کوهی، بادامک اَرَبانه(arabana)= گاری اُروسی(orosi)= کفش اَز(az)= در بعضی جاها به معنی " به " اَزُش رفته(azosh rafta)= خراب شده (میوه) اَزُش گرف...

بیشتر بخوانید...
بالا