قنات منصورآباد

  نام قنات   منصورآباد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا منصورآباد مالکين 17 اراضي تحت کشت 139 طول قنات 3000 عمق مادر چاه 15 تعداد ميله چاه 300 فاصله مظهر تا محل 1000 دبي ق...

بیشتر بخوانید...

قنات جلال آباد

نام قنات   جلال آباد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا منصورآباد مالکين 17 اراضي تحت کشت 430 طول قنات 4000 عمق مادر چاه 20 تعداد ميله چاه 350 فاصله مظهر تا محل 7000 دبي ق...

بیشتر بخوانید...

قنات خرم آباد

نام قنات خرم آباد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا منصورآباد مالکين 4 اراضي تحت کشت 120 طول قنات 4000 عمق مادر چاه 18 تعداد ميله چاه 300 فاصله مظهر تا محل 1200 دبي ق...

بیشتر بخوانید...

قنات مُقبل آباد

  نام قنات مقبل آباد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا جويم مالکين 36 اراضي تحت کشت 1500 طول قنات 5000 عمق مادر چاه 25 تعداد ميله چاه 400 فاصله مظهر تا محل 5000 دبي قنا...

بیشتر بخوانید...

قنات کلون مروارید

  نام قنات كلون مرواريد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا جويم مالکين 19 اراضي تحت کشت 308 طول قنات 5000 عمق مادر چاه 35 تعداد ميله چاه 300 فاصله مظهر تا محل 0 دبي ق...

بیشتر بخوانید...

قنات فخر آباد

  نام قنات   فخرآباد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا جويم مالکين 16 اراضي تحت کشت 230 طول قنات 6000 عمق مادر چاه 30 تعداد ميله چاه 500 فاصله مظهر تا محل 1000 دبي قنا...

بیشتر بخوانید...

قنات قطب آباد

  نام قنات قطب آباد استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا جويم مالکين 33 اراضي تحت کشت 330 طول قنات 8000 عمق مادر چاه 17 تعداد ميله چاه 700 فاصله مظهر تا محل 3000 دبي ق...

بیشتر بخوانید...

قنات کلون کورکی

  نام قنات كلون "كوركي" استان فارس موقعيت لار بخش جويم روستا كلون عليا مالکين 19 اراضي تحت کشت 0 طول قنات 2500 عمق مادر چاه 15 تعداد ميله چاه 0 فاصله مظهر تا محل 0 دبي ...

بیشتر بخوانید...
بالا