درباره شهر جویُم

جُوَیم (جویم‌/ جویم‌) اقتباس از سایت: daneshnameh.net بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ لارستان‌ از استان‌ فارس‌. 1) بخش‌ جویم، به‌ مرکزیت‌ شهر جویم‌، در شمال‌ شهرستان‌ لارستان‌ قرار دارد و مشتمل‌ است‌ بر دو دهستان‌ به‌ نامهای‌ جویم‌ و هَرْم‌، و شهر جویم‌. رشته‌کوه‌ زاگرس‌ در شمال‌ و شمال‌ غربی‌ بخش‌ امت...

بیشتر بخوانید...

واژه نامه جویمی

الف : آریال(arial)= آنتن تلویزیون ( ریشه اصلی این کلمه انگلیسی است و از کلمه aerial گرفته شده است) اَ(a)= در بعضی جاها به معنی "از" اَخُور(akhor)= بادام کوهی، بادامک اَرَبانه(arabana)= گاری اُروسی(orosi)= کفش اَز(az)= در بعضی جاها به معنی " به " اَزُش رفته(azosh rafta)= خراب شده (میوه) اَزُش گرف...

بیشتر بخوانید...

درباره شهر جویم

جُوَیم (جویم‌/ جویم‌) اقتباس از سایت: daneshnameh.net بخش‌ و شهری‌ در شهرستان‌ لارستان‌ از استان‌ فارس‌. 1) بخش‌ جویم، به‌ مرکزیت‌ شهر جویم‌، در شمال‌ شهرستان‌ لارستان‌ قرار دارد و مشتمل‌ است‌ بر دو دهستان‌ به‌ نامهای‌ جویم‌ و هَرْم‌، و شهر جویم‌. رشته‌کوه‌ زاگرس‌ در شمال‌ و شمال‌ غربی‌ بخش‌ امت...

بیشتر بخوانید...
بالا